Reputatie als raadgever

Teveel fusies en overnames (ruim 70 procent) mislukken. Hoe kan die uitkomst worden verbeterd? In het boekje ‘Reputatie als raadgever, de rol van reputatiemanagement in het fusie- en overnameproces’ zijn ideëen hierover nader uitgewerkt. Basis is de studie van Wim Broekman in het kader van de EURIB-opleiding tot Master of Reputation Management (MRM). De bewerkte samenvating van het onderzoek is voor belangstellenden op aanvraag verkrijgbaar.

Reputatie is te beschouwen als een spiegel die weergeeft hoe een bedrijf erin slaagt de stakeholders te overtuigen van de huidige en toekomstige (zoals bij fusies het geval is) validiteit van zijn strategische koers. Voor de waarderingsgrondslag van de reputatie kunnen de dimensies en kenmerken in kaart worden gebracht. Met de uitkomsten is te bepalen of de fusiepartners elkaar aanvullen en versterken of dat ze juist een negatieve invloed hebben op elkaar. Hiermee is het mogelijk een afweging te maken voor de aanpak in het fusietraject en na een eventueel fusieakkoord, bij de transformatie. Als dit al direct bij aanvang binnen het fusieproces wordt opgepakt, kan dat bij de bekendmaking van de fusie en de transformatie, na het bereikte fusieakkoord, direct worden benut bij de uitwerking naar een geslaagde fusie.

Enkele mogelijke rollen voor reputatiemanagement tijdens de onderhandelingen zijn:

  • het verstrekken en bieden van informatie (voor het maken van afwegingen binnen het fusieproces en als input bij het maken van de plannen);
  • een spiegelfunctie op basis van kenmerken en het bieden van analyses en via advies;
  • meedenken als klankbord tijdens het fusietraject, niet alleen uitvoeren als besluit al genomen is;
  • het in kaart brengen van verschillen en overeenkomsten tussen de fusiepartners;
  • het opstellen van een profiel van de fusieonderneming.

Deze inzichten en informatie vervullen eveneens een functie als input voor de transformatie ná het bereiken van een fusieakkoord. Dat is een wezenlijke rol omdat het fusieakkoord het startmoment is van de nieuwe fusieonderneming

Broekman, W. (2016). Reputatie als raadgever, de rol van reputatiemanagement in het fusie- en overnameproces. Nijmegen, Bureau Broekman